وزیر کشور با اعلام نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن روحانی را دوازدهمین رییس جمهور ایران اعلام کرد. حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهور شد   وزیر کشور با اعلام نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن روحانی را دوازدهمین رییس جمهور ایران اعلام کرد.   تعداد آرای کاندیداهای ریاست جمهوری بدین شرح است.   روحانی: 23.549.616 رئیسی: 15.786.449 میرسلیم: 478.215 هاشمی‌طبا: 215.450   .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03:active, .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03 .ctaText { font-weight:bold; color:#2C3E50; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub1f905cd4e5a99070d5cfdf608379b03 .postTitle {

حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهور شد

حسن روحانی برای 4 سال دیگر رئیس جمهور شد

 

وزیر کشور با اعلام نتیجه نهای آرای ریاست جمهوری حسن روحانی را دوازدهمین رییس جمهور ایران اعلام کرد.

 

تعداد آرای کاندیداهای ریاست جمهوری بدین شرح است.

 

روحانی: 23.549.616 رئیسی: 15.786.449 میرسلیم: 478.215 هاشمی‌طبا: 215.450

 

  همسر ملکه انگلیس در بیمارستان عکس

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/